Čo znamená mať vecné bremeno na nehnuteľnosti?

Čo znamená mať vecné bremeno na nehnuteľnosti?

 

Čo je to vecné bremeno?

Vecné bremeno je právny nástroj, ktorý obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného. Môže ísť o povinnosť niečo vykonávať, strpieť alebo sa zdržať určitého konania. Je to teda určité obmedzenie vlastníckych vzťahov. Najčastejšie sa môžete stretnúť s týmito typmi vecných bremien:

1. vecné bremeno doživotného užívania - musíte strpieť, že tretia osoba má právo užívať vašu nehnuteľnosť až do konca svojho života.

2. právo prechodu a prejazdu - musíte umožniť tretím osobám prechádzať cez váš pozemok

3. právo uloženia inžinierských sietí - kedy je vlastník nehnuteľnosti povinný umožniť tretím osobám využívať toto právo a sprístupniť im dané veci

4. umiestnenie iných stavieb (reklamných plôch, stožiarov, .....) na nehnuteľnosti

Kde nájdete zapísané vecné bremeno?

To, či je nehnuteľnosť zaťažená nejakým vecným bremenom, nájdete na liste vlastníctva v časti C: Ťarchy

V tejto časti listu vlastníctva nájdete aj informácie o zriadených záložných právach.

Ako vzniká vecné bremeno?

Vecné bremeno môže vzniknúť rôznymi spôsobmi. Najčastejšie je to písomnou zmluvou medzi povinným a oprávneným, závetom, dohodou dedičov, rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu, zo zákona alebo výkonom práva.

Na zriadenie vecného bremena je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Ak je vecné bremeno spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (vecné bremeno “in rem”), prechádza na každého ďalšieho vlastníka bez obmedzenej platnosti. Ak je vecné bremeno spojené s osobou (vecné bremeno “in personam”), právo zaniká smrťou danej osoby.

Ako môže vecné bremeno zaniknúť?

Vecné bremeno môže zaniknúť rôznymi spôsobmi. Môže byť zrušené zo zákona, rozhodnutím konkrétneho orgánu, splynutím, uplynutím doby, na ktorú bolo zriadené, splnením rozväzovacej podmienky alebo premlčaním.

Rozhodnutie o zrušení vecného bremena je potrebné doručiť na kataster so žiadosť o výmaz, aby bolo zrušenie aj vykonané na liste vlastníctva.

Je možné kúpiť alebo predať nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom?

Možné to je, ale v istých prípadoch to pre kupujúceho rozhodne nie je žiadúce. Kupujúci však rozhodne musí byť s existenciou vecného bremena oboznámený a to aj uvedením vecného bremena v kúpnej zmluve. Pri kúpe nehnuteľnosti platí, že ju nový vlastník kupuje aj s existujúcim vecným bremenom, pokiaľ pred predajom majiteľ nehnuteľnosti nepožiada o jeho zrušenie a samozrejme túto žiadosť alebo rozhodnutie o zrušení vecného bremena musí doručiť na kataster a požiadať o jeho výmaz.

Vecné bremená, ktoré sa kúpou bežne prenášajú na nového vlastníka sú najčastejšie tieto: právo prechodu a prejazdu, uloženia inžinierskych sietí, 

Vecné bremená, ktoré je vhodné pred predajom alebo priamo pri predaji/kúpe odstrániť sú tieto: právo dožitia

Pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame dôsledne sa oboznámiť s listom vlastníctva a s existujúcimi ťarchami (vecnými bremenami). Pre ich vysvetlenie, či odstránenie môžete kontaktovať odborníkov - právna alebo realitná kancelária, ktorí vám pomôžu s administratívou a právami, nakoľko ide o citlivú a náročnú tému.

 

Ing. Štefan Hofer, RSc. majiteľ realitnej kancelárie Reality Hofer a realitný maklér

Štefan Hofer
Autor: Štefan Hofer

 

Volám sa Štefan Hofer a už viac ako 12 rokov vám pomáham pri predaji, či kúpe nehnuteľností v regióne Prešov. 

Začínal som v realitnej kancelárii, ktorá mala v Prešove jediného makléra a to som bol ja. Postupne som tu vybudoval malú pobočku. Mojim cieľom bolo vytvoriť modernú realitnú kanceláriu, ktorá reflektuje technologické novinky a nové prístupy pri predaji nehnuteľností, no stále zostáva ľudská, úprimná a na prvom mieste má pomoc ľuďom.

V roku 2013 som preto založil vlastnú realitnú kanceláriu, ktorá nesie moje meno. Riadim tím realitných maklérov, ktorých spájajú rovnaké hodnoty – profesionalita, pochopenie, ľudský prístup a ochota pomôcť.

Pracujeme hlavne na doporučenie našich spokojných klientov, a tak sme sa stali VAŠOU RODINNOU REALITKOU.

Naša práca bola ocenená prestížnou cenou Realitná kancelária roka 2022 pre Prešovský kraj od Realitnej únie Slovenska.  

Pozrite si aj webstránku mojej RK Reality Hofer.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

4 kroky k úspešnému predaju nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov